wrapper

Aktuális


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet integrált kulturális intézmény intézményvezető munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időtartamra: 2024. július 1-től 2029. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár
Pest vármegye, 2072 Zsámbék, Etyeki utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Zsámbék Város Önkormányzata, mint munkáltató határozatlan idejű közművelődés szakember munkakörre szóló munkaviszonyt létesít a pályázat nyertesével, aki a vezetői megbízás alapján ellátja a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár igazgatói feladatait.
Az igazgató felelős az intézmény valamennyi telephelyének – Zsámbéki Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Romtemplom és Kőtár, Zsámbéki Lámpagyűjtemény, Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház - szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért.
Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közművelődési alapszolgáltatások biztosításának ellátásáért.
Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közművelődés, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményt.
Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet és szolgáltatási tervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. Közreműködik a település rendezvényeinek előkészítő-szervező munkájában.
Együttműködik a város intézményeivel, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal.

Illetmény és juttatások:
A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonynak minősül, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4. vagy 8. vagy 9. pontja alapján: - szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, - végzettségének és szakképzettségének, vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat megléte.
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, figyelemmel a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: A pályázat benyújtását megelőzően elvégzett - 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő – tanfolyam igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolása,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
• a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok (KER szerinti B2 szintet elérő) hitelt érdemlő igazolása,
• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,
• a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,
• amennyiben elvégezte 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, arról szóló okirat másolata, ha nem, akkor nyilatkozat a tanfolyam két éven belüli elvégzésének vállalásáról, kivéve, ha rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
• a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2024. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth László polgármester nyújt a következő telefonszámon: (06-23) 565-610.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. vagy személyesen, az Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.) zárt borítékban van lehetőség benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a „: Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár vezetői pályázat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. §-ában meghatározottak alapján, a Képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 30.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a benyújtott pályázati anyagokat a pályázat elbírálásáig őrizzük, a pályázati eljárás lezárását követően – a nyertes pályázó pályázati anyagának kivételével – megsemmisítjük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• www.zsambek.hu
• www.mizsambekunk.hu

Részletek

Utoljára frissítve: péntek, 26 január 2024

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria