wrapper

Aktuális

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök


1. A közbeszerzésekhez kapcsolódóan:
• valamennyi közbenső eljárási kérdésben való döntés, az intézményekre és a gazdasági társaságokra is kiterjedően kivéve az eljárás megindítását és - az eljárás eredményének és nyertesének megállapítását
2. A beruházásokhoz és beszerzésekhez kapcsolódóan:
• a nettó 5 millió alatti beszerzések és beruházásokról való döntés és azokkal kapcsolatos valamennyi eljárási kérdés, beleértve az eljárás nyertesének a meghatározását
3. A tulajdonosi jogok gyakorlásához kapcsolódóan:
• a rendeletekben foglaltak szerint lefolytatott értékesítési eljárást követően a végleges döntést a forgalomképes ingatlan vagyonelemek átruházása tekintetében, amennyiben az ingatlan forgalmi értéke a bruttó 5 millió forintot nem éri el,
• a döntést az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan megterheléséről, ha az ingatlan forgalmi értéke a bruttó 5 millió forintot nem éri el,
• a döntést az önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséről, ha a megszerzendő ingatlan forgalmi értéke a bruttó 5 millió forintot nem éri el,
• Jegyzői javaslatra- hozzájárulás az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, ha a biztosított kötelezettség teljesedésbe ment
• a forgalomképes telekingatlanok tekintetében a három hónapot meg nem haladó időtartamú bérbeadást és annak – indokolt esetben – egy hónappal történő meghosszabbítását,
• a döntést lakáscsere esetén az önkormányzatot megillető jelzálogjognak az új lakásra történő átjegyeztetéséhez,
• az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatosan a tulajdonosi jogok gyakorlását hatósági eljárásban, nyilatkozat megtételét közüzemi vállalatok felé,
• a döntést a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken közcélú közművek, valamint nyomvonal jellegű távközlési építmények, és ezzel összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez és áthelyezéséhez,
• a tulajdonosi hozzájárulás kiadását a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bővítéséről, átalakításáról, korszerűsítéséről és rendeltetésének megváltoztatásáról szóló engedélyhez, amennyiben az a társasház alapító okiratának módosítását nem igényli,
• az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetén hozzájárul a befogadáshoz
• a döntést az adós kérelmére (akár kamatmentes) részletfizetés engedélyezéséről, ha a hátralék teljes összege az 1 000 000 forintot nem haladja meg,
• értékhatár nélkül a döntést az elővásárlási jogról való lemondásról, amennyiben önkormányzat költségvetésében a fedezet nem biztosított,
• engedélyezi az önkormányzati tulajdonú ingóságok selejtezését (tételenként
• engedélyezi az Önkormányzat 25/2009. (XI.11.) sz. rendelete 9. sz. melléklete szerinti bérbeadásokat
• engedélyezi a városi címer és zászló használatát
4. A közterület-használathoz kapcsolódóan a döntést a következő ügyekben:
• Zsámbék Város Képviselő-testülete 22/2011. (X.14.) önkormányzati rendeletének 2. sz. mellékletében meghatározott ügyekben
5. Szociális ügyekben:
• döntés a települési támogatást érintő ügyekben
• döntés a köztemetés elrendeléséről
6. Üzletek éjszakai működésének korlátozásával kapcsolatos ügyekben:
• az önkormányzat 14/2015. (IX.24.) számú rendelete szerint
7. Költségvetést illetően:
• dönt előirányzatok közötti átcsoportosításról 5 000.000, - Ft-ig a Képviselőtestület által megállapított éves költségvetési főösszeg keretein belül, legfeljebb összességében 20.000.000 Ft összegig való kötelezettségvállalás joga, feltéve, hogy az adott kötelezettségvállalás elmaradása kár felmerülésével járhatott volna. Az 5 000 000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásról utólag a képviselő-testületet tájékoztatni kel kötelezettségvállalást megelőzően a Polgármester a döntéshozatalba a bevonja az alpolgármestert, valamint az önkormányzati pénzügyekkel foglakozó bizottság elnökét.
• dönt az önkormányzat nevében nettó 5 millió Ft-ot meg nem haladó kötelezettségvállalásokról
8. Az önkormányzat gazdálkodását illetően:
• Dönt a behajthatatlan követelések törléséről 100.000, - Ft-ig
9. Pályázatokat illetően:
• meghatározza a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat feltételeit és elbírálja a kérelmeket
10. Munkáltatói körben:
• A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a képviselőtestület kinevezési jogkörébe tartozó foglalkoztatottak tekintetében hozott képviselőtestületi határozat tartalmát munkáltatói jogkörében módosítsa - a hatályos jogszabályokban foglalt korlátozással.
11. Egyéb:
• A képviselő-testület döntése alapján egyéb feladat- és hatásköröket gyakorol.

A képviselőtestületnek a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörei:

1. Általános átruházott feladatai:
• Meghatározza a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyét
• Kijelöli a hulladékgyűjtő helyeket
• Kijelöli a közintézmények parkolóhelyeit
• 1.000.000, - Ft összeghatárig kötelezettséget vállal az önkormányzat nevében
• Dönt az üresen álló, a bérbeadásra jelölt lakások hasznosítási módjáról (szociális alapon, vagy piaci alapon történő bérbeadás), és ehhez kapcsolódóan jóváhagyja a pályázati kiírás tervezetét,
• Dönt a lakásokra kiírt pályázatok elbírálása vonatkozásában
• Dönt az önkormányzati rendezvények és ünnepségek tervezett programjának költségeiről
2. Vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatai- Átveszi a helyi önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát, azt nyilvántartja és gondoskodik azok őrzéséről.
• Gondoskodik a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok jogszabály szerinti nyilvánosságra hozataláról.
• Lefolytatja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást.
3. Összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárással kapcsolatos feladatai:
• Lefolytatja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárásokat

A képviselő testület a Humán Bizottságra átruházott hatáskörei:

1. Vizsgálja és értékeli a közoktatási intézmények minőségirányítási programjában megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását, a követelmények teljesítését.
2. Jóváhagyja a az önkormányzati intézmények (nevelési-oktatási, művelődési) szervezeti és működési szabályzatát, munkatervét, , házirendjét
3. Dönt az óvodák és a bölcsődék heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, téli és nyári zárásáról, valamint az ügyelet ellátásáról.
4. Dönt az óvodák felvételi körzetének meghatározásáról,
5. Jóváhagyja – a jogszabály keretei között – az óvodai, iskolai beiratkozások időpontját
6. Dönt a következő beszámolók elfogadásáról:
• a közművelődési intézmények éves munkájáról,
• az óvodák és bölcsődék éves munkájáról,
• a felnőtt és gyermekorvosi alapellátásról,
• az ügyeleti szolgálat tevékenységéről,
• a felnőtt és gyermekfogászat munkájáról;
• a védőnői szolgálat tevékenységéről,
• szociális gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról
7. Dönt a háziorvosok (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) feladatellátási-szerződései módosításának jóváhagyásáról, amennyiben annak tárgya a képviselő-testület rendeletében már elfogadottak szerinti módosítás, a háziorvosok rendelési idejének meghatározása.

 

 

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria