wrapper

Aktuális

Az önkormányzat kötelező feladatai


ABC
Feladat megnevezéseFeladat ellátás módjaA feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés  KT döntés
1.Településfejlesztés  településrendezés- A települési élet- és környezetminőség javítása  a környezetbiztonság erősítése  a települési erőforrásokra építő  az erőforrások fenntarthatóságát biztosító  hosszú és rövid távú fejlesztési irányok  célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia útján.
- főépítészi feladatok szerződéssel ellátva
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII  törvény
2.Településüzemeltetés- utak fenntartása  csapadékvíz elvezetés Városüzemeltetési csoport útján.
- köztemetők – Zsámbéki Római Katolikus Egyházközséggel kötött feladat ellátási szerződés
- ivóvíz ellátás - ÉDV Zrt. útján
- szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetés ÉDV Zrt-vel kötött

- közvilágítás –ELMŰ-vel kötött szerződés útján
- gyepmesteri feladatok ellátása egyéni vállalkozóval kötött megállapodás útján
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
-1988. évi 1. tv. a közúti közlekedésről

-1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és temetkezésről
- Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
-1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról

- 2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról
- 1997. évi LXXVIII. tv. épített környezet alakításáról
- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
3.Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások- Háziorvosi  gyermekorvosi  fogorvosi   iskolaorvosi ellátás  Egészségbiztosítási Pénztárral és orvosokkal kötött feladat ellátási  megbízási szerződés alapján
- védőnői szolgálat
- orvosi ügyelet működtetése megbízási és közreműködői szerződések útján
- 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
4.Környezet-egészségügyKörnyezet-egészségügy köztisztaság települési környezet tisztaságának biztosítása  rovar és rágcsálóirtás közterület felügyelet működtetése  eseti szerződések  és a településüzemeltetési csoport útján-1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól –
- Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
5.Helyi környezet és természetvédelem vízgazdálkodás vízkárelhárítás feladatok- környezetvédelmi program végrehajtása  folyamatos felülvizsgálata megbízás alapján
- helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok
- vízgazdálkodás: a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó koncepció kialakítása és végrehajtásának útján
- vízkárelhárítás: a belterület települési-vízrendezés megvalósítása és fenntartása útján
- vízkár elhárítási terv folyamatos felülvizsgálata tervezési szerződés útján
-1995. évi LII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
– Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről
-1995. évi LVI. tv. a vízgazdálkodásról
6.Hulladékgazdálkodási feladatok- Hulladékkezelési közszolgáltatás Zöld Bicske Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés útján- 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról
7.Óvodai ellátás- az Önkormányzat által fenntartott Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha intézmény útján- 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
8.Kulturális szolgáltatás- Művelődési Központ - Városi Könyvtár Önkormányzati alapítású intézmény (Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár) útján -előadó-művészeti szervezet támogatása - kulturális örökség helyi védelme
- helyi közművelődési tevékenység támogatása 
-1997. évi CXL. tv. muzeális intézményekről  a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 6/2018 (IV.27.) rendelete
9.Szociális  gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások- házi segítségnyújtás szociális étkeztetés nappali szociális ellátás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás a Boldog Gertrúd Központ útján ellátva
- pénzbeli ellátások nyújtása
-1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról ás szociális ellátásról
-1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről
-Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 01.) önkormányzati rendelete a pénzbeli  természetbeli a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól
- Zsámbék Város Képviselő-testületének 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
10.Lakás és helyiséggazdálkodás- bérbeadás útján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és bérleményei hasznosítása-1993. évi LXXVIII törvény a lakások és helyiségek bérletére  valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
- Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának  elidegenítésének feltételeiről  valamint a lakbér mértékéről
11.Honvédelem  polgári védelem  katasztrófavédelem  helyi közfoglalkoztatás- katasztrófavédelem: katasztrófa kialakulásának megelőzését  közvetlen veszélyek elhárítását  az előidéző okok megszüntetését  a károsító hatásuk csökkentését  a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét  á katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását  valamint a mentés végrehajtását  továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgáló tevékenységek útján
- kezeli és szervezi a katasztrófa elhárítás és vis maior események feladatait
- közfoglalkoztatás megvalósítása hatósági szerződés útján
2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó  valamint egyéb törvények módosításáról
12.Helyi adóval gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok- települési önkormányzat a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlása  s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására1. Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet a helyi adókról
2. a talajterhelési díjról
3. 1990. évi C. tv.
13.Kistermelők és őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása heti két alkalmi árusítás-az önkormányzat üzemeltetésében piacfelügyelők alkalmazásával 5648 nm-enüzemeltetési engedély Iktatva: H/272-12/2019.
14.Sport  Ifjúsági ügyek kapcsolatos feladatok- települési sport fejlesztése sportlétesítmény fenntartása a Zsámbéki Sport Klubbal kötött megállapodás és pályázatok útján.- 2004. évi I. tv. a sportról
15.Közreműködik a település közbiztonságának biztosításábanA települési a helyi közbiztonságról  vagyonának  más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával Is gondoskodhat i önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján  a rendőrség szakmai felügyeletével végzi.2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (l)-(4) bekezdésében foglaltak alapján
16.Víziközmű-szolgáltatásVízközmű üzemeltetési szerződés útján az ÉDV Zrt-vel.- 2011. évi CCIX. törvény a vízközmű szolgáltatásról

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:


Feladat megnevezéseFeladatellátás módjaFeladatellátás mértékeA feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés  KT döntés
1.- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás
- bölcsődei ellátás
Önkormányzat által fenntartott intézmény útján48 férőhely-KT döntés a pályázat megjelenését kövezően

- Zsámbék Város Képviselő-testületének 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
- törzskönyvi azonosító: 771511
2.Közművelődés- Közérdekű Muzeális Kiállítóhely önkormányzati fenntartású intézmény útján

- Zsámbéki Polgár c. időszakos lap önkormányzat kiadásában

- Budakörnyéki televízió támogatása
-Lámpa Múzeum  ---Tájház  --Romptemplom és Kőtár

- havonta egyszer megjelenő lap  2000 példányszám  Europrinting Kft.-vel kötött nyomdai szolgáltatások útján.
- Közszolgálati jellegű  „A polgármester válaszol” című adásba min. 2 havi  igény esetén havi rendszerességgel felvételt készít  ahol aktuális politikai  kulturális témákról kérdezi a polgármestert.
- Media Dream Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján
A képviselő-testület 72/2020/(VIII.6.) Kt. hat.-tal elfogadott alapító okirat Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 6/2018 (IV.27.) rendelete

Kt. hat-tal elfogadott

Zsámbék Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése

Zsámbék Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
3.Turizmus  szervezése  koordinálása- Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján
-Bodza Fesztivál  mint önkormányzati rendezvény
Önkormányzat éves költségvetéséből nyújtott támogatásZsámbék Város Őnkormányzatának mindenkori költségvetése
4.igazgatási tevékenység- közterület-felügyeleti feladatok ellátásaPolgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők útján  éves költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeret szerintZsámbék Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése Közterület-felügyeletről szóló törvény
5.Önkormányzati támogatások- egyesületek  civil szervezetek és alapítványok  egyházak támogatásaönkormányzat éves költségvetésében nyújtott támogatásZsámbék Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
6.Közbiztonság- Közterületi kamerarendszer40 db kamera Zsámbéki Rendőrőrs üzemeltetésével megállapodás alapjánZsámbék Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
7.Helyi adóval  gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok- Tudományos és Technológiai Ipari Park működtetése  a volt Laktanya területén. (83.602m2)Kreatív Ipari Fejlesztő és tudásközpont Kft. alapítása Önkormányzat 900 000 Ft törzstőkével (Vegyesvállalat)Zsámbék Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése

 

 

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria