wrapper

Aktuális

Anyakönyvi ügyintézés
2016
Anyakönyvvezetők:
- Borók Éva: 23/565-610 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
- Csercsa Ilona (helyettes anyakönyvvezető): 23/565-610 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30-15.00
Szerda: 9.00-11.30, 14.30-18.00
Péntek: 9.00-10.30
Az utolsó sorszámot az ügyfélfogadási idő vége előtt 15 perccel lehet kérni.
(Amennyiben lehetséges szíveskedjen időpontot egyeztetni az anyakönyvvezetővel.)

Anyakönyvi kivonatok kiadása:

Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

Illetékmentes a születési kivonat, ha
- a születés anyakönyvezésekor első ízben
- a kivonatra haláleset anyakönyvezéséhez van szükség
- családi pótlék, nyugdíj igényléséhez
- gyámhatósági eljáráshoz, bölcsődei, óvodai, iskolai elhelyezéssel kapcsolatos eljáráshoz
- nyugdíj igényléséhez

Illetékmentes a házassági anyakönyvi kivonat
- házasságkötéskor első ízben
- a szülők házassági kivonata a gyermek születésének anyakönyvezéséhez
- haláleset anyakönyvezéséhez
- nyugdíj igényléséhez

Illetékmentes a halotti anyakönyvi kivonat
- a haláleset anyakönyvezéskor első ízben a hozzátartozó, temetést intéző részére
- nyugdíj megállapításához
- árvaellátás igényléséhez

Az illetékmentes anyakönyvi kivonatot a bejelentésre kötelezettnek vagy meghatalmazottjának kell átadni. Az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől számított nyolc napon belül állítja ki az anyakönyvvezető és az érdekeltnek postai úton megküldi, illetve a személyesen jelenlévő ügyfélnek átadja.

A házasságkötés:

A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
A házasságkötés időpontja legkorábban a jegyzőkönyv felvételétől számított harmincegyedik napra tűzhető ki.
A külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges okiratokat és a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, elbírálás céljából. Az elbírálási idő: 30 nap. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási időt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja.
A szükséges okmányok magyar házasulók esetében:
- személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány vagy
- magyar útlevél és lakcímigazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
- családi állapot igazolás (elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző házasságáról készített záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
- 16. életévét betöltött személy esetében a gyámhivatal előzetes engedélye szükséges

Külföldi állampolgár házasulónak
- igazolnia kell a személyazonosságát, állampolgárságát.(igazolvány, útlevél)
- csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonatát, (egyes országok esetében diplomácia felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva), amit Magyarországon kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul által fordíttathat le.
- tanúsítványt hiteles magyar fordításban (egyes országok tekintetében diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille hitelesítéssel ellátva.) A tanúsítványt kiadja a külföldi házasuló államának illetékes hatósága. A tanúsítvány tartalmáról az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.
- lakbizonylat, ha a tanúsítvány azt nem tartalmazza (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva ) hiteles magyar fordításban
- családi állapot igazolás (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva )
elváltnál: jogerős bírósági ítélet OFFI fordításban, özvegy családi állapotnál: halotti kivonat OFFI fordításban, nőtlen és hajadon esetén: a tanúsítványnak tartalmaznia kell.

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről:
- a hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében írásban (formanyomtatványon) kérelmet kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél, amelyet a jegyző engedélyez
- a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni a meghatározott díjat, amelyet igazolni kell az anyakönyvvezetőnek
- vasárnap, ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem engedélyezhető
- hivatali munkaidőben a házasságkötő teremben történő házasságkötések térítésmentesek

- hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl 7.000.- Ft-os díjat kell befizetni (a Polgármesteri Hivatal számlájára: 11742001-15390187-00000000)
- hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetében 20.000.- Ft díjat kell fizetni
- hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén 25.000.- Ft díjat kell fizetni
- rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára és az egészségügyi és szociális intézményben lebonyolított házasságkötés díjmentes
- a házasságkötés elmaradása esetén az eseményt megelőző 3 napon belül bejelentik akkor a befizetett díj 15 napon belül vissza térítésre kerül


Romtemplomnál tartandó esküvőkről

- Polgári esküvő esetén jegyzőkönyv felvétele a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél (Borók Éva Tel.: 23/565-620) amelyhez szükséges (magyar állampolgárok esetében):
o mindkét fél személyes jelenléte
o születési anyakönyvi kivonat
o érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
o elváltak esetén jogerős bontó ítélet
o özvegyek esetén halotti anyakönyvi kivonat
o a jegyzőkönyv felvételét követő 31. naptól lehet a házasságot megkötni. A jegyzőkönyv 1 évig érvényes

- állandó lakóhellyel rendelkező zsámbéki párok esetében: 40.000.- Ft befizetése
- nem zsámbéki párok esetében: 160.000.- Ft befizetése a Polgármesteri Hivatal számlájára
- esküvői fotózás zsámbéki pár esetében: 5.000.- Ft/alkalom, nem zsámbéki pár esetében: 10.000.- Ft/alkalom befizetése a Polgármesteri Hivatal számlájára
- időpont egyeztetés a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél valamint a Romtemplomnál illetékes tárlatvezetővel (Tafferner Antal Tel.: 20/566-2174)
- időpont egyeztetés a helyi Római Katolikus Plébániahivatalnál (Zsámbék, Magyar u.13. Tel.: 23/342-316)

A szertartás lebonyolításához szükséges feltételekről a házasulóknak kell gondoskodni (hangosítás, zeneszolgáltatás, díszítés, székek, asztalok, pezsgő, tálca, poharak)

(A díj tételek a Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő- testületének 67/2014. (III.27.) számú határozata alapján kerültek megállapításra.


Házassági névviselési forma módosítása:

A házassági név az érintett kérelmére módosítható a házasság fennállása alatt, illetve a megszűnése után. A kérelem bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető. A jegyzőkönyv felvétele után személyazonosító igazolvány készítéséhez anyakönyvi kivonatot állít ki az illetékes anyakönyvvezető (2.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott kérelem alapján).
Szükséges okiratok:
- személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány
- jogerős bontóítélet, illetve a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
A kérelem illetéke: 3000.- Ft (illetékbélyegben)

Születési családi és utónév megváltoztatása:

A kérelmet személyesen kell benyújtani bármelyik anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli köztisztviselőnél.
Szükséges okiratok:
- érvényes személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat
- kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatai
Névváltoztatási kérelmet az anyakönyvvezető felterjeszti a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztályára, elbírálás céljából. A névváltoztatásról okiratot állít ki a felelős miniszter, az új nevet az okirat kézhezvételét követően köteles és jogosult viselni a kérelmező.
A névváltoztatási kérelem illetéke: 10.000.- Ft. (illetékbélyegben)
A megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke: 50.000.- Ft.
Ügyintézési idő: 60 nap.

Elvált vagy özvegy családi állapotú személy névviselési forma módosítása

A kérelmet személyesen kell benyújtani bármelyik anyakönyvvezetőnél, A kérelem illetékköteles. Az illeték mértéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. (Anyakönyvi kivonat kiállítása 2.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott kérelem alapján).

Szükséges okiratok:
- érvényes személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány
- elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző házasságáról készített záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén: az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

A születés anyakönyvezése:

Szükséges okiratok:
- élveszületési lap
- a szülők házassági anyakönyvi kivonata
- a szülők személyazonosító igazolványai, lakcímkártyái
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
- intézeten kívüli születésnél: csatolni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről, nyomtatványt a szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolást, valamint a terhesgondozási könyvet is be kell mutatni az anyakönyvvezetőnek

Haláleset anyakönyvezése:

Szükséges okiratok:
- az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
- az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata v. jogerős válási ítélet
- özvegy családi állapot esetén a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
- az elhunyt személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, új típusú vezetői engedélye vagy útlevele
Az anyakönyvezést legfeljebb harminc napra el lehet halasztani, ha a bejelentéskor valamennyi adat nem áll rendelkezésre.

Hazai anyakönyvezés:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet-adatlapot a lakóhely szerinti illetékes anyakönyvvezetőnél kell személyesen benyújtani. A kérelemről jegyzőkönyv készül.
A kérelem benyújtását követő 5 napon belül az anyakönyvvezető a jegyzőkönyvet felterjeszti az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hazai Anyakönyvi Osztályára. Ügyintézési idő: 30 nap.
A kérelmező lakcímére postázzák a magyar anyakönyvi kivonatot.
Szükséges okiratok:
- személyazonosító igazolvány, lakcímig., vagy érvényes magyar útlevél vagy egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány

Születés hazai anyakönyvezéséhez

- a születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (egyes országok okirataira diplomáciai felülhitelesítés ill. Apostille szükséges!)
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
- jogerős ítélet apaság bírói megdöntéséről
- jogerős ítélet apaság bírói megállapításáról
- házassági anyakönyvi kivonat
- ha az anya özvegy vagy elvált, záradékkal ellátott házassági kivonat

A házasság hazai anyakönyvezéséhez

(egyes országok okirataira diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille szükséges)
- házassági anyakönyvi kivonat hiteles fordításban ( OFFI vagy konzul )
- születési anyakönyvi kivonat
- záradékolt házassági anyakönyvi kivonat elvált vagy özvegy esetében
- ha az okirat nem tartalmazza, a magyar állampolgár nyilatkozata a névviseléséről
- ha az okirat nem tartalmazza, a külföldi állampolgár házastárs névviselésének igazolása

A haláleset hazai anyakönyvezéséhez

(egyes országok okirataira diplomáciai felülhitelesítés, ill. Apostille szükséges)
- halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordításban ( OFFI vagy konzul )
- születési anyakönyvi kivonat
- családi állapot igazolására (jogerős bírói ítélet) vagy záradékolt házassági kivonat, özvegy családi állapot esetében a halotti kivonat

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:

Apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság, magyar külképviseleti hatóság előtt lehet tenni, vagy közjegyzői okiratban kell foglaltatni.
- a szülők együttes jelenléte szükséges
- az anya családi állapot igazolása (jogerős bírósági ítélet, ha elvált, vagy halotti kivonat özvegy családi állapot esetén)
- ha az apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre teszik, a szakorvos által kiállított igazolás mely tartalmazza a fogantatás és a szülés feltételezett időpontját
- személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
- a magyar nyelvet nem beszélő részére tolmács szükséges

Honosítási eljárás (hagyományos és egyszerűsített):

A hagyományos honosítási kérelmet Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy a kérelmét a lakóhelye szerinti járási hivatalnál nyújthatja be 2013. március 1-től. A honosítási kérelem illetékmentes.
A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a járási hivatalnál kérhető.
Az egyszerűsített honosítási kérelmeket 2013. március 1-től járási hivatalnál nyújthatja be. A honosítási kérelem illetékmentes. Nyomtatvány letölthető a : www.allampolgarsag.gov.hu címen.

Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem:

Az állampolgársági bizonyítványt az ország határain belül és kívül élő nagykorú személy kérheti.
Az eljárás illetéke: 3000.- Ft.(illetékbélyegben)
A kérelmet személyesen a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél nyújthatja be, külföldön élő kérelmező pedig az illetékes magyar konzulnál.
Az állampolgársági kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül felterjeszti a Bevándorlási és Állampolgársági Igazgatóságához. A bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek az Állampolgársági Hivatal a beérkezéstől számított 60 napon belül tesz eleget. Az állampolgársági bizonyítványt az anyakönyvvezető vagy a magyar konzul részére küldik meg, majd azt a kérelmező részére az anyakönyvvezető (konzul) átadja.

Hagyatéki ügyek

h_adatlap_leltar_felvetelhez.doc
h_eljaras.doc
h_nemleges_nyilatkozat.doc
h_pot_eljarashoz_kerelem.doc

 

Kérelem nyomtatványok

hazassagkoteshez_tanuk_adatai.doc
Ker_30_napos_varakozasi_ido_aloli_felmentes.doc
ker_anyakonyvi_kivona-tkiadasahoz.doc
ker_halaleset_hazai_anyakonyvezesehez.doc
ker_hazassagkotes_hazai_anyakonyvezesehez.doc
ker_kiskoru_nevvaltoztatasahoz.doc
ker_munkaido_utani_es_kulso_hazassagkotesre.doc
ker_nagykoru_nevvaltoztatasahoz.doc
ker_szuletes_hazai_anyakonyvezes.doc

 

Tájékoztató

T_a_hazassagkotes_dijairol.doc
T_romtemplomos_eskuvorol.doc

Tovább a kategóriában: « Közterületfelügyelet

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria